TERMENI ȘI CONDIȚII

                                            

                                             Sadris Buissiness SRL, Municipiul Turda, Str. General Dragalina, Nr. 12, Sc. A, Bl F30, Et. 3, Ap 6 , Județ Cluj, Nr. J12/2874/2020  , Cod fiscal 43050800, care administrează website-ul sadrisjewelry.ro , denumit în continuare „website”, este, în conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal și, prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora. Pentru întrebări sau solicitări privind exercitarea drepturilor utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm sa contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, utilizând următoarea adresă de email: sadrisbusiness@gmail.com

Art.1 Definiții
În cadrul acestor Termeni și Condiții Generale, următorii termeni se definesc după cum urmează:

Client: orice persoană sau organism care comandă produse de la furnizor și/sau cu care furnizorul discută sau negociază încheierea unui contract;

Defect: orice defect, eroare a produselor în raport cu caracteristicile tehnice, precum și orice altă funcționare necorespunzătoare a produselor;

Termen de livrare: termenul la care produsele trebuie livrate, după cum se stabilește de comun acord în funcție de tipul comenzii, dacă are sau nu personalizare; Termenul de livrare pentru produsele fără personalizare este de obicei cel afișat pe site;

Furnizor: utilizatorul acestor Termeni și Condiții Generale;

Comandă: orice cerere a clientului către furnizor de livrare a produselor, indiferent de forma ei;

Contract: orice contract încheiat între Furnizor și Client, orice modificare sau adăugare la acesta precum și vreunul sau toate documentele, actele legale în pregătirea și/sau realizarea unui asemenea contract;

Produse: orice sau toate obiectele – produse și/sau livrate pentru îndeplinirea unei comenzi sau, după caz, un contract de către sau în contul fumizorului, precum și orice servicii ce urmează a fi prestate de furnizor, inclusiv consultanță și expresii creative;

Specificație/Caracteristici Tehnice: descrierea produselor comandate de client, ce sunt menționate sau la care se face referire în comandă sau contract.

Art. 2 Aplicabilitate
Paragraf 1. Cu excepția cazurilor în care se stabilește altfel, în scris, acești Termeni și Condiții Generale se aplică tuturor ofertelor și prețurilor furnizorului și tuturor contractelor încheiate între Furnizor și Client.

Paragraf 2. Aplicabilitatea oricăror Termeni și Condiții Generale (de achiziționare) folosiți de către Client sunt considerați neaplicabili de către furnizor, cu excepția cazurilor când aplicabilitatea acestora este acceptată expres, în scris, de către furnizor.

Art. 3 Oferte
Paragraf 1. Toate ofertele, sub orice formă ar fi ele, nu determină/atrag niciun angajament pentru Furnizor și trebuie privite că un întreg. Dacă o oferta indică un termen de acceptare, acest lucru implică doar faptul că acea oferta nu mai este valabilă după acel termen sau eveniment.
Paragraf 2. Imaginile, cataloagele, desenele și orice alte date, inclusiv măsurători, greutăți sau cantități, vor fi cat se poate de exacte. Aceste informații sunt obligatorii doar dacă se cer, confirmă în mod expres.

Paragraf 3. Toate ofertele și prețurile se bazează pe îndeplinirea Contractului cu respectarea condițiilor de muncă normale și programului de lucru.

Paragraf 4. Un Contract este valid doar dacă este confirmat în scris de către Furnizor sau după caz, după ce Furnizorul a început să ducă la îndeplinire acest Contract.

Paragraf 5. Dacă datorită unor circumstanțe legate de natura, volumul sau urgența comenzii, nu s-a trimis nicio confirmare a acesteia, factura va fi considerată drept confirmarea comenzii.

Paragraf 6. Fiecare contract va fi înregistrat de Furnizor cu condiția că Clientul să se fi dovedit capabil la plata obligațiilor sale financiare – la decizia unică a furnizorului.

Paragraf 7. Furnizorul este și va rămâne proprietarul, deținătorul tuturor documentelor modelelor furnizate, mostrelor sau exemplelor legate de ofertele făcute de furnizor și/sau la contract și nu vor putea fi furnizate sau puse la dispoziția unor terțe părți, nu vor putea fi modificate sau imitate sub nicio formă, fără acordul scris al furnizorului. În decurs de 14 zile de la cererea furnizorului, clientul va fi obligat să returneze acestea furnizorului, în condiții bune și ambalajul original, costul transportului urmând a fi suportat de către client.

Art. 4 Prețuri
Paragraf 1. Prețul sau prețurile indicate în ofertă vor fi în RON, cu TVA sau alte taxe incluse.

Paragraf 2. în cazul în care nu se stabilește altfel, prețul sau prețurile indicate în ofertă se vor baza pe factorii de determinare a prețurilor ai furnizorului la data ofertei respective: factori precum salarii, prețul de cost al materiei prime și cursul de schimb. Creșterile de preț rezultate dintr-o schimbare a unuia sau a mai multora dintre acești factori determinanți de preț, după ce oferta a fost făcută, pot fi impuse clientului de furnizor, chiar dacă contractul a fost deja încheiat.

Paragraf 3. Discount-urile obținute prin intermediul cupoanelor promoționale oferite nu se cumulează cu alte reduceri de prețuri disponibile în aceeași perioadă.

Art. 5 Livrarea Produselor procesate
Paragraf 1. În eventualitatea în care furnizorul primește o comandă să furnizeze produse procesate în mod specific (sau asamblate, după caz) pentru beneficiul clientului, clientului i se va cere să furnizeze volume suficiente de material pentru procesul de adaptare. Cât timp clientul nu-și îndeplinește această obligație, furnizorul are dreptul să suspende obligațiile sale conform acestui Contract.

Paragraf 2. Furnizorul are obligația să trimită spre aprobare clientului o dovadă, un model, o mostră sau exemplu doar dacă Clientul a stipulat acest lucru în scris în contract, caz în care furnizorul este de acord să prezinte clientului o dovadă, un model, o mostră sau un exemplu, nu mai târziu de două săptămâni de la intrarea în vigoare a contractului și după ce au fost primite materialele de procesat, dovada, modelul, mostra sau exemplul ce vor fi considerate aprobate dacă nu se primește nicio reacție scrisă în decurs de cinci zile lucrătoare.

Paragraf 3. Costurile dovezii, modelului, mostrei sau exemplului se vor factura separat și nu vor fi incluse în prețurile stabilite, cu excepția cazurilor când se stabilește altfel în mod explicit.

Art. 6 Servicii de consultantă și dezvoltarea produsului

Paragraf 1. Furnizorul poate acționa ca și consilier, dacă se cere. Furnizorul are dreptul să factureze acest lucru separat clientului, indiferent dacă consultanța are sau nu legătură cu produsele fabricate și/sau livrate, conform contractului, de sau în numele furnizorului.

Paragraf 2. În eventualitatea dezvoltării produsului, consultanța privind produsele promoționale de aplicat, consultanță privind conceptele creative, prețurile pentru proiectele extensive cu produse procesate sau neprocesate, cercetări, studii ale pieței naționale sau internaționale ale produselor specifice sau ale aplicațiilor produselor nespecifice. se aplică în totalitate prevederile Paragrafului 1 al acestui Articol.

Art. 7 Angajarea unor terțe părți

Furnizorul este autorizat să angajeze terțe părți în îndeplinirea acestui Contract. Furnizorul este autorizat de asemenea să dea drepturi și obligații ce derivă din acest contract, unor terțe părți.

Art. 8 Livrări și Termen de livrare. Forță majoră

Paragraf 1. Termenul de livrare va fi stabilit în mare și nu va fi niciodată considerat drept termen final, cu excepția cazurilor în care se stabilește altfel. Termenul de livrare va intră în vigoare doar după ce contractul va fi încheiat conform Art. 3, după ce toate informațiile necesare pentru îndeplinirea acestui contract au fost înaintate, depuse și după ce clientul a plătit prețul de achiziționare, sau după caz, rata (ratele) asupra cărora s-a căzut de acord, sau după ce a fost furnizată securitatea, siguranță cerută de furnizor.

Paragraf 2. Dacă livrarea este împiedicată parțial sau total, de un caz de forță majoră, furnizorul are dreptul să suspende livrarea, iar în eventualitatea în care situația de forță majoră continuă să persiste mai mult de trei luni sau din momentul în care devine evident că aceasta va dură mai mult de trei luni, să anuleze total sau parțial contractul și să pretindă plata pentru părțile îndeplinite din contract, fără a avea obligația să plătească despăgubiri clientului.

Paragraf 3. Forța majoră include, fără a se limită la, incendiu, inundații, greve, epidemii, război (civil), terorism, măsuri ale guvernului, permise neacordate sau neacordate la timp, embargouri de comerț, disturbări ale muncii, întreruperi de energie, eșec operațional, încălcări ale contractului sau acte dăunătoare ale furnizorilor și subcontractanții furnizorului sau alte terțe părți, inclusiv orice defecte, erori, nelivrare sau livrare întârziată a materialelor, transportului, combustibililor, energiei și a forței de muncă.

Paragraf 4. Livrarea va fi ex works, cu excepția cazurilor când s-a hotărât explicit a se face altcumva. Costurile de transport și asigurarea vor fi suportate de client chiar dacă s-a căzut de acord că furnizorul să se ocupe de transport. Transferul riscului produselor va avea loc în momentul livrării în conformitate cu prevederile acestor Termeni și Condiții Generale. Transportul va fi pe riscul clientului chiar dacă transportatorul a stipulat în mod explicit că toate documentele de transport trebuie să poarte mențiunea că orice pagubă ce rezultă din transportare va fi pe riscul și cheltuiala expeditorului.

Paragraf 5. În eventualitatea în care Furnizorul se ocupă de transport, Clientul sau o terță parte desemnată de Client, trebuie să raporteze orice pagubă cauzată de transport transportatorului, sau după caz, expeditorului, imediat de la recepție, dar în oricare din cazuri, în decurs de 12 ore de la primirea – recepția produselor, și trebuie să trimită o copie furnizorului.

Paragraf 6. Produsele care nu au fost achiziționate de Client sau o terță parte desemnată de Client după Termenul de livrare vor fi depozitate de furnizor pe cheltuiala și riscul clientului. Dacă produsele nu au fost achiziționate la timp, furnizorul va avea dreptul să anuleze contractul la o perioadă de 14 zile de la expirarea Termenului de livrare, fără a prejudicia dreptul Furnizorului de a vinde produsele unei terțe părți.

Paragraf 7. Dacă culoarea, compoziția, greutatea, aspectul etc. produselor deviază ușor de la modelele, mostrele sau exemplele furnizate în avans, sau de la alte prevederi stabilite în avans, acele produse trebuie să se supună condițiilor acestui contract. În oricare dintre eventualități, furnizorul are obligația să-și ducă la îndeplinire obligațiile, dacă greutatea sau cantitatea produselor furnizate nu depășește cu mai mult de 5% cele stabilite în contract.
Paragraf 8. Furnizorului i se permite să trimită produsele în porții, fiecare porție putând fi facturată separat.

Art. 9 Reclamații
Paragraf 1. Clientul este obligat să inspecteze produsele sau să numească pe cineva să le inspecteze pentru a vedea dacă sunt sau nu defecte.

Paragraf 2. Orice defect trebuie adus la cunoștința furnizorului în scris, cat de curând posibil, dar în orice caz în decurs de 8 zile de la descoperirea defectului/lor. După expirarea acestui termen, clientul este obligat să accepte (calitatea) produselor si să renunțe la drepturile și despăgubirile disponibile lui prin lege și/sau contract și acești Termeni și Condiții Generale.

Paragraf 3. O reclamație, așa cum este definită în Paragraful precedent, nu suspendă obligația Clientului de a efectua plata.

Paragraf 4. În eventualitatea în care, după părerea furnizorului, clientul a făcut reclamația din motive întemeiate/pe drept. Furnizorul va trebui să furnizeze doar produsul/produsele lipsă, să repare sau să înlocuiască produsele livrate, sau să dea înapoi banii (parte din) de achiziție, după cum acesta crede de cuviință.

Art. 10 Păstrarea titlului

Paragraf 1. Furnizorul rămâne proprietarul Produselor furnizate Clientului, dar acestea vor fi pe riscul și cheltuiala Clientului din momentul livrării și până când toate sumele datorate în temeiul contractului precum și orice altă nerespectare a contractului de către Client, vor fi achitate integral de client, inclusiv dobânzile și costurile de strângere a banilor.

Paragraf 2. Cată vreme titlul asupra produselor livrate nu a fost transferat clientului, acesta nu va avea dreptul să proceseze produsele, să plaseze produsele în afară controlului sau să vândă sau să le înstrăineze în vreun alt mod, iar clientul va avea grija să păstreze produsele separat de orice alte bunuri deținute de el și să facă tot ceea ce este necesar pentru a evita o confuzie a proprietății, un acces la ea sau o modificare, transformare.

Paragraf 3. Clientul își asumă obligația de a nu da garanții sau a face promisiuni terților cu privire la reclamațiile împotriva clienților săi, și își asumă să rezolve reclamațiile menționate mai sus, imediat după cererea furnizorului în acest sens.

Paragraf 4. Orice terți ce doresc să recupereze pierderi pe seama produselor livrate de furnizor vor fi informați de client că produsele fac obiectul unei conservări/păstrări de titlu deținută de Furnizor. Clientul trebuie să înștiințeze imediat furnizorul de acest lucru, în scris.

Paragraf 5. Dacă clientul nu reușește să-și respecte obligațiile sau dacă furnizorul are motive valide să creadă că clientul nu-și va respecta obligațiile, furnizorul poate invoca dreptul de titlu, caz în care, la cerere, clientul va fi nevoit să dea furnizorului controlul asupra produselor livrate, imediat și fără nicio taxă. În plus, furnizorul va avea dreptul să recupereze acele produse, sau să facă să fie recuperate din locul de unde sunt depozitate, pe cheltuiala clientului. Clientul acordă, prin prezență furnizorului autorizația irevocabilă de a intră în premisele folosite de, sau în numele clientului. După ce Produsele au fost recuperate, clientul va fi creditat la valoarea de piață, care, în nicio eventualitate, nu va depăși prețul original de achiziție, redus cu costurile retragerii și a pagubelor suferite de furnizor.

Art. 11 Plată

Paragraf 1. Dacă nu se stabilește altfel, în scris, și fără a aduce prejudicii prevederilor paragrafului următor, toate plățile către furnizor trebuie făcute în RON (moneda națională), fie net în numerar, fie la sediul furnizorului prin intermediul unui transfer sau depunere într-un cont bancar ce urmează a fi specificat de furnizor, metoda de plată la alegerea lui, întotdeauna în funcție de numărul de zile specificate în factura emisă. Furnizorul are dreptul să trimită facturi electronice, iar clientul este de acord cu aceasta metodă de facturare, dacă se va aplica.

Paragraf 2. Compensațiile sau alte forme de reglementare, lichidare/decontare nu vor fi permise niciodată fără un acord în scris explicit.

Paragraf 3. Furnizorul este autorizat să ceară un avans sau o formă de securitate în orice moment, avans pe care el îl consideră suficient pentru demonstrarea respectării obligațiilor de plată ale clientului, înainte de livrarea sau continuarea livrării, iar furnizorul are dreptul să suspende orice viitoare livrări către client dacă acesta nu îndeplinește aceasta cerință, chiar și în eventualitatea în care s-a stabilit un termen limită fix, fără a prejudicia dreptul furnizorului de a pretinde despăgubirii în eventualitatea unei îndepliniri întârziate sau neîndeplinire a contractului.

Paragraf 4. Dacă clientul nu plătește suma datorată sub contract, în perioada stabilită, clientul se va găsi în poziția de nerespectare a contractului, iar furnizorul va fi îndreptățit în acest caz să perceapă dobânda începând cu dată scadentă a facturii sau facturilor neplătite, la dobândă comercială statutară de + 2% și la o dobândă anuală de minim 12% din suma facturii, fără a aduce prejudicii altor despăgubiri disponibile furnizorului și fără a fi necesară vreo înștiințare a nerespectării.

Paragraf 5. Toate cheltuielile judiciare și extra-judiciare ale furnizorului pentru recuperarea sumei facturate, inclusiv taxele și comisioanele unor terțe părți implicate de furnizor, vor fi suportate de client. Clientul va datora cel puțin 10% din suma principală a cheltuielilor extra-judiciare, și nu mai puțin de 250 euro.

Paragraf 6. Dacă Clientul nu respectă obligațiile sale stabilite prin Contract sau acești Termeni și Condiții Generale, toate obligațiile de plată ale clientului pentru furnizor vor deveni scadente imediat și plătibile din momentul nerespectării, indiferent dacă s-au trimis facturi sau nu pentru aceste obligații.

Art. 12 Drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Confidențialitate

Paragraf 1. Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială (inclusiv drepturile de marcă, model și patente) asupra tuturor design- urilor/proiectărilor, desenelor, modelelor, mostrelor, exemplelor au fost puse la dispoziție sau dezvoltate în virtutea contractului (de aici înainte INFORMAȚIILE vor fi date doar furnizorului, cu excepția cazurilor când se stabilește altfel).

Paragraf 2. Clientul nu este îndreptățit să folosească Informația la care se face referire în paragraful anterior, în niciun alt mod decât în beneficiul utilizării produselor după cum se stipulează în contract.

Paragraf 3. Clientul va păstră confidențialitatea asupra tuturor informațiilor, caracteristicilor tehnice, afacerii și a cum se face ce au fost puse de către furnizor la dispoziția clientului, în vederea îndeplinirii contractului. La cerere, clientul va transfera imediat furnizorului informațiile confidențiale precum și toate copiile sau multiplicările acestora.

Art. 13  Încălcarea drepturilor terților
Paragraf 1. Dacă un tribunal competent a dat o hotărâre irevocabilă într-un proces intentat furnizorului, că vreun produs furnizat de acesta constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială a unei terțe părți, furnizorul va înlocui, la decizia sa, bunul în cauză cu un produs ce nu încalcă niciun asemenea drept sau va încerca să dobândească dreptul de a folosi bunul contestat sau va înapoia banii plătiți de client pentru produs, reduși cu o depreciere minimă.

Paragraf 2. În eventualitatea unei înlocuiri sau înapoieri a banilor, furnizorul va fi îndreptățit să atașeze la aceasta și condiția că produsele livrate inițial să fie returnate.

Paragraf 3. Furnizorul nu va avea alte obligații cu privire la încălcarea drepturilor unor terți decât obligația de a înlocui, achiziționa sau a rambursa, după cum se face referire în primul paragraf.

Paragraf 4. Dacă o comandă este realizată conform proiectului, desenelor, formulei, caracteristicilor tehnice sau instrucțiunilor clientului, sau dacă aceasta comandă se efectuează cu utilizarea unor bunuri furnizate de client, acesta nu va putea invoca prevederile menționate mai sus ale acestui articol, iar acesta va despăgubi furnizorul pentru orice plângere, pretenție privind o presupusă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială a vreunei terțe părți.

Art. 14 Răspundere

Paragraf 1. Furnizorul își asumă răspunderea numai dacă:
– paguba este o consecință directă a vreunui act deliberat sau a unei neglijențe grosolane din partea furnizorului sau a angajațiilor acestuia;
– paguba este direct cauzată de vreun defect în produsul fabricat de furnizor și/sau a produselor furnizate, în sensul în care acestea nu sunt atât de sigure cum se așteaptă în toate circumstanțele.
Paragraf 2.Furnizorul nu-și asumă răspunderea pentru amplasarea necorespunzătoare a logo-ului și/sau a numelui firmei pe bunurile clientului, orice alte adaptări ale bunurilor și/sau produselor clientului, dacă și atâta vreme cât defectul este rezultatul unei inacurateți sau deficiențe în proiectul înaintat furnizorului de către client, sau asupra oricăror încălcări a drepturi lor terțelor părți, încălcări constituite de design.

Paragraf 3. Răspunderea totală a Furnizorului cauzată de nerespectarea Contractului va fi, în orice eventualitate, limitată la compensarea materialului și a pagubelor directe până la suma prețurilor stipulate separat ale produselor în cauză (fără TVA).

Paragraf 4. În legătură cu paguba la care s-a făcut referire înainte, furnizorul nu-și asumă responsabilitatea pentru pagubele ce nu sunt compensate de asiguratorul sau (la cerere, Furnizorul va da Clientului o copie a contractului de asigurare în cauză. În plus, răspunderea totală a furnizorului nu va depăși niciodată suma de 50.000 euro per eveniment.

Paragraf 5. Furnizorul este răspunzător doar de pagubele importante sau pierdere directă, pentru care și-a asumat răspunderea în mod explicit în cadrul acestor Termeni și Condiții Generale.

Paragraf 6. Clientul va despăgubi furnizorul pentru reclamațiile terților care au suferit o pierdere că rezultat al unui defect al unui bun ce a fost furnizat de client unei terțe părți și care constau din bunuri furnizate de furnizor, cu excepția cazurilor când clientul aduce dovezi pentru faptul că pierderea a fost cauzată doar și exclusiv de produsele livrate de furnizor.

Paragraf 7. În eventualitatea unui caz de forță majoră, așa cum este stipulat la art. 8, paragraf 3 al acestor Termeni și Condiții Generale, furnizorul nu va fi niciodată responsabil de vreo pagubă de orice fel.

Paragraf 8. Cu excepția cazurilor în care se stabilește altfel, în scris, toate reclamațiile, pretențiile legale în temeiul Contractului și a acestor Termeni și Condiții Generale vor decădea după un an de la dată livrării.

Art. 15 Înapoierea bunurilor închiriate sau împrumutate

Paragraf 1. Dacă Furnizorul a închiriat și/sau a furnizat Clientului bunuri în împrumut pentru îndeplinirea contractului, contra cost sau gratis, clientul va returna toate aceste bunuri, în condiția originală și fără defecțiuni, imediat după încetarea contractului, indiferent de motiv. Termenul la care s-a făcut referire mai sus este considerat drept dată finală.

Paragraf 2. Dacă clientul nu-și respectă obligația de la paragraful 1, indiferent de motivul nerespectării, furnizorul va avea dreptul de a recupera de la client toate pagubele și costurile ce rezultă de aici, inclusiv costurile de reamplasare și pierdere a chiriei, fără a prejudicia orice alte pagube ce sunt disponibile furnizorului.

Art. 16 Anularea/Desfacerea contractului

Paragraf 1. Dacă clientul nu-și îndeplinește pe deplin obligațiile față de furnizor, la timp sau în mod corespunzător, dacă s-a înregistrat o suspendare a plații din partea clientului, dacă acesta a falimentat sau se află în insolvență, în eventualitatea unei fuziuni sau dacă un control semnificativ asupra firmei acestuia a fost preluat de o altă persoană sau firmă, organism, toate facturile devin scadente și plătibile imediat, iar furnizorul va fi îndreptățit să desfacă, total sau parțial, toate contractele în derulare încheiate cu clientul, printr-o declarație scrisă – fără a necesita vreo intervenție judiciară sau înștiințare – iar furnizorul va avea dreptul la compensarea tuturor pagubelor directe și importante, inclusiv pierderea profitului, fără a afecta alte despăgubiri ce-i sunt disponibile.

Paragraf 2. În cazul în care furnizorul, chiar după ce i s-a cerut acest lucru în scris, nu-și îndeplinește deloc obligațiile la timp sau în mod corespunzător, clientul poate desface partea deficientă a contractului, fără însă a fi îndreptățit să ceară compensații pentru costurile desfacerii, iar prevederile Articolului 10 al acestor Termeni și Condiții Generale privind păstrarea titlului/dreptului, rămâne valabil în mod explicit.

Art. 17 Litigii/ Legislația aplicabilă/ Jurisdicție

Paragraf 1. Acești Termeni și Condiții Generale, precum și toate Ofertele și Contractele la care se aplică acești Termeni și Condiții Generale sunt guvernate exclusiv de legea română. Convenția UE a Contractelor pentru Vânzarea Internațională de Bunuri (cunoscută și că Convenția Vânzărilor de la Viena) nu se aplică.

Paragraf 2. Toate litigiile ce apar între Furnizor și Client sunt de competența Tribunalului din județul în care Furnizorul își are sediul social.

Art. 18 Alte prevederi

Paragraf 1. Acești Termeni și Condiții Generale sunt disponibili în limba română.

Paragraf 2. Acestor Termeni și Condiții Generale li se pot aduce amendamente de către Furnizor (sau în orice caz de către Sadris Business SRL). Clientul va fi înștiințat în scris de furnizor asupra amendamentelor, iar aceste amendamente vor intra în vigoare la 30 de zile de la înștiințare, cu excepția cazurilor în care o alta dată este stabilită în înștiințare. Clientul este de acord prin prezență cu conținuturile și aplicabilitatea acestor Termeni și Condiții Generale modificate, dacă există, și cu data intrării în vigoare din înștiințare.

Paragraf 3. Dacă vreuna dintre prevederile acestor Termeni și Condiții Generale este declarată nulă și invalidă, sau neexecutorie în vreun fel, acest lucru nu va afecta aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Contractului și a Termenilor și Condițiilor Generale, în aceasta eventualitate Furnizorul are dreptul să înlocuiască acea prevedere cu o alta apropiată celei declarate nule și invalide/anulate, sau după caz neexecutorie în ceea ce privește contractul. Pentru întrebări referitor la termenii și condițiile Sadris Jewlery ne puteți contacta la : 0753801071 sau email la sadrisbusiness@gmail.com